جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت قند تربت حیدریه مناقصه عملیات مختلف ساختمانی شرکت سهامی قند تربت حیدریه 1396/12/13 1396/12/7 1396/12/15
2 شرکت قند تربت حیدریه مناقصه عملیات مختلف ساختمانی فرم ج 1396/12/13 1396/12/7 1396/12/15
3 شرکت قند تربت حیدریه مناقصه بسته بندی ، بارگیری ، پارتی چینی و بارگیری شکر ، بارگیری و تخلیه کود ، بذر و سموم دفع نباتی 1396/12/13 1396/12/6 1396/12/15
4 شرکت قند تربت حیدریه اصلاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه قند تربت حیدریه 1396/1/26 1396/1/1 1396/2/22